top of page

Utredningar

För att du ska få rätt hjälp för att just din hälsa ska bli hållbar i längden, anpassar vi utredningen till just dina behov.

en man som samtalar med en kvinna

Utredningar hos Team Hälsa

På vår mottagning genomför vi bland annat undersökningar så som blodprovstagning, spirometri, audiometri, pricktester, 24-blodtrycksmätning, konditionstest, rörelsescreeningar, neuropsykiatrisk utredning, VO2maxtest och muskeloskeletalt ultraljud.

För oss är högsta prioritet alltid att göra rätt insats för långsiktig hälsa, både när vi arbetar med hela företag och individer.

Hälsoprofilsbedömning

Hälsoprofilen (HPB) ger dina medarbetare en möjlighet till att reflektera över sin egen livssituation för att synliggöra och möjliggöra realistiska val och vanor som påverkar sin hälsa.

 

Genom personligt samtal medvetandegörs egenansvaret för individens hälsa. Samtalet fokuserar på dina hälsovanor, hälsoupplevelser, och dina ambitioner. Därefter genomförs blodtrycksmätning, vi tar din vikt, längd, midjemått samt ett submaximalt arbetsprov på cykelergometer. Din livsstil, dina ambitioner och dina mätvärden ligger sedan till grund för en realistisk målsättning.

 

Hälsoprofilen kan även användas som metod för er som vill jobba med hälsa på företagsnivå. Genom att sammanställa statistik – utan att individuella värden kan spåras – får ditt företag en aktuell analys kring hur hälsoläget ser ut hos personalen. Utifrån sammanställningen utarbetas åtgärdsförslag på hur ni kan påverka hälsoutvecklingen på företaget genom att satsa såväl förebyggande som vårdande.

 

Alla friskvårdspedagoger arbetar under tystnadsplikt och inlämnade uppgifter samt det som tas upp i samtalet behandlas konfidentiellt.

Sjukvård/remitteringar

Vår mottagning med läkare och sköterskor servar dagligen våra företagskunder med såväl tidsbeställda tider som akuttider, samt telefonrådgivning. Mottagningen är bemannad 5 dagar i veckan. Hos oss kan du söka för de flesta symptom, arbetsrelaterade såväl som icke arbetsrealterade. Vid behov remitterar vi till provtagning, röntgen och specialistmottagningar. Våra läkare arbetar även med rehabilitering och samverkar med försäkringskassan och arbetsplatsen vid dessa ärenden.

Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Utredningar

Luqsus- K

Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt i samhället. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet för företaget. Luqsus- K är en evidensbaserad metod för att arbeta strategiskt och systematiskt på såväl individ- som på gruppnivå för att tidigt upptäcka den eller de som riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

 

Luqsus – K genomförs av våra hälsopedagoger eller psykologer med syfte att:

  • tidigt identifiera stressrelaterad ohälsa hos enskilda individer.

  • förebygga att större grupper av anställda drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Detta är Luqsus- K

Vid en inledande träff med psykolog eller hälsopedagog får medarbetaren fylla i fyra frågeformulär avsedda som kliniska hjälpmedel för att bedöma förekomst av tecken på begynnande utmattning samt karaktären av psykosocial stress i arbetet. Instrumenten har utvecklats av Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Frågeformulären lyfter frågor gällande bland annat sömn och återhämtning, om avgränsning mellan arbete och fritid, om gemenskap och socialt stöd på arbetsplatsen, om kontroll över arbetsuppgifterna eller egen förmåga, om privatliv och fritidsaktiviteter, samt hälsobesvär.

 

Efter att medarbetaren har fyllt i samtliga frågeformulär sammanställs resultaten i ett riskbedömningsdiagram med hjälp av en färgskala. Resultatet presenteras för medarbetaren och tillsammans diskuteras en lämplig handlingsplan.

 

Viktigt att notera att alla psykologer och hälsopedagoger arbetar under tystnadsplikt och inlämnade uppgifter, samt det som tas upp i samtalet, behandlas konfidentiellt.

Arbetsförmågebedömning

På grund av exempelvis sjukdom eller skada så kan förmågan att utföra det arbete som man har anställts för förändras. För att få ett underlag som gör det möjligt för arbetsgivaren att fatta rätt beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig kan arbetsgivaren låta medarbetaren genomgå en arbetsförmågebedömning hos TEAM Hälsa.

 

Att snabbt sätta in rätt åtgärder kan bidra till att medarbetare kan komma tillbaka till sitt arbete så snart som möjligt eller att sjukskrivning förhindras.

Arbetsförmågebedömning så går det till:

Under en arbetsförmågebedömning sätter vi medarbetarens förutsättningar i fokus vilket ger ett bra underlag för det fortsatta arbetslivet. Tjänsten omfattar en genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Bedömningen innehåller förutom en medicinsk bedömning av läkare även en fysisk funktionsbedömning hos sjukgymnast, psykologisk funktionsbedömning hos psykolog samt utredning av individens styrkor och hinder hos rehabkoordinator.

Kartläggning

Arbetsförmågebedömning omfattar ett kartläggningsarbete där standardiserade intervjuer, tester och validerade screeningformulär används. Det multidisciplinära teamet gör en noggrann genomgång och sammanställning av aktuell status utifrån teamets olika kompetenser. Vid behov tar vi även kontakt med tidigare vårdgivare.

Rapport och återkoppling

Resultatet av den multidisciplinära bedömningen återkopplas både muntligt och skriftligt och innefattar förutom utlåtande om arbetsförmåga även åtgärdsförslag som kan bidra till ökad eller bibehållen arbetsförmåga.

En arbetsförmågebedömning kan användas för planering och ställningstagande till:
  • Arbetsförmågan i nuvarande arbete

  • Rehabiliteringsinsatser och individuellt anpassningsbehov

  • Ev. rehabiliteringsplan med plan för återgång i arbete

  • Ev. åtgärder utanför företaget

Aktuellt

bottom of page