top of page

Stress och återhämtning
Stress är en av vår tids största problem, men stress i sig behöver inte vara farligt. De flesta klarar att jobba intensivt en begränsad tid. Men om den pressande arbetssituationen varar under en längre period och du inte får möjlighet att återhämta dig emellan, då kan stressen bli ohälsosam och skadlig. Att motverka och hantera stressrelaterade besvär kan följaktligen bli en lönsam investering för ditt företag. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära en friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet.


Stress och återhämtning – Föreläsning

Team Hälsas föreläsning Stress och återhämtning syftar till att främja goda hälsorutiner, förebygga stressrelaterad ohälsa och bidra till upplevelse av egen påverkansmöjlighet i den egna arbetsmiljön. Tillförsel av fakta kombineras med aktiva delar för att öka både kunskapsnivå och individens medvetenhet om sin egen situation. För den enskilde kan tillfället att fokusera på förebyggande arbete i vardagen betyda ökad reflektion och insikt om vad som behöver förändras. Föreläsningen utförs av organisationspsykolog. Föreläsningen kan med fördel kombineras med en efterföljande workshop med tillhörande återkoppling till ledning.

Föreläsningen fokuserar på följande teman:

  • Stress och återhämtning

  • Stressbeteenden och tidiga signaler att agera på


Föreläsningens mål:

  • Tillförsel av fakta och ökad kunskap hos deltagaren

  • Ökad eftertanke, reflektion och nyfikenhet kring den egna situationen


Tillägg! Stress och återhämtning – Workshop och Återkoppling

Med föreläsningen Stress och återhämtning som grund genomför utförande organisationspsykolog en workshop med fördjupande samtal i arbetsgruppen för att förebygga och hantera stress. Vi identifierar utmaningar och lyfter fram fungerande strategier som används i arbetsgruppen i syfte att påverka i god riktning. Målet med workshopen är att gå från generell kunskap till konkret övning samt öka individuellt ansvarstagande och motivation till egen påverkan.


Workshop:

  • Fördjupning av föreläsningens teman

  • Aktiv övning

  • Ökad dialog


I en återkoppling ger utförande organisationspsykolog utrymme för samtal med ledningen. Dra nytta av insatsen på medarbetarnivå, öka förståelsen för organisationens utmaningar och ta del av det som fångats under workshopens dialoger.
Comments


bottom of page