top of page

En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling

Att företag arbetar aktivt och konsekvent med sin arbetsmiljö är avgörande för att främja god hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. En väl fungerande arbetsmiljö, utan hälsorisker, är grundstommen för att medarbetarna ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete optimalt.

 

Enligt arbetsmiljölagen är det du som arbetsgivare som har ansvaret för en god arbetsmiljö och att personalen inte blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.  

Systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM)

En väl fungerande arbetsmiljö skapas inte genom punktinsatser utan det handlar om att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna, att få det till att bli en naturlig och självklar del i den dagliga verksamheten. Alla arbetsplatser där det finns anställda skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en ständigt pågående process i fyra steg:

Undersöka – Riskbedöma – Åtgärda – Följa upp

Ta hjälp av oss när det gäller företagets arbetsmiljö

Vårt team finns gärna med som ett stöd och tillhandahåller de verktyg som behövs för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Vi är en företagshälsa med många experter med olika kunskaper som ser att arbetsmiljö och hälsa går hand i hand. Vi jobbar på bredfront med såväl fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsmiljö.  ​

Nedan ser du ett utbud av insatser som TEAM Hälsa kan bistå med för att främja en god arbetsmiljö.

Ladda ner produktblad
Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

För att underlätta för dig som arbetsgivare att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet hjälper vi på TEAM Hälsa dig gärna!

 

Vi genomför tillsammans med er en allmän genomgång av erat systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Med hjälp av en checklista säkerställer vi att policys och rutiner finns på plats, vi hjälper er att tydliggöra arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning och finns gärna med vid årlig uppföljning av SAM som en oberoende expertresurs eller när det behövs genomföras riskbedömningar av olika slag. 

Arbetsmiljökartläggning

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan TEAM Hälsa erbjuda en webbaserad enkätundersökning för att kartlägga och undersöka medarbetarnas uppfattning av arbetsmiljön; fysisk och psykosocial. Syftet med enkäten är att hjälpa er att ta red på era styrkor och utmaningar. Enkäterna passar alla branscher och fungerar för organisationer med fler än 15 anställda.

Yrkeshygieniska mätningar 

TEAM hälsa har en lång erfarenhet av  kartläggningar och mätningar av den fysiska arbetsmiljön såsom belysning, buller, luftkvalitet eller hälsoskadliga ämnen. Mätningarna utgår ifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer och ger svar på underliggande orsaker som kan bidra till ohälsa för era medarbetare.

Ergonomi

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag ett stort problem. För medarbetaren ger besvären ett personligt lidande och för företaget sänkt effektivitet. Med rätt insatser kan många av besvären förebyggas. Låta TEAM Hälsa hjälpa er att genomföra en ergonomisk kartläggning och analys för att minska riskerna.

Lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete.

TEAM Hälsa kan hjälpa dig att identifiera, planera, genomföra och följa upp de medicinska kontroller som gäller för just ditt företag.

Läs mer...

Organisation och ledarskap

Ett framgångsrikt ledarskap och en effektiv organisation är förutsättningar för medarbetarnas hälsa och motivation. Chefer, organisationer och team möts ständigt av utmaningar. TEAM Hälsa kan tillsammans med er identifierar era behov och hjälpa till med riktade insatser.

Medarbetarenkät - OSA

Med TEAM Hälsas webbaserade medarbetarenkät får du en bra kartläggning av medarbetarnas uppfattning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Resultat sammanställs i en rapport och en handlingsplan för prioriterade åtgärder inom aktuella områden tas fram.

Läs mer...

Utbildningar

TEAM Hälsa erbjuder föreläsningar och utbildningar inom hälsa och arbetsmiljö.  Vi kan självklart skräddarsy utbildningarna utifrån just ditt företags eller din organisations specifika behov och önskemål.​

Krisplan och krisstöd

Med hjälp av TEAM Hälsa får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation, genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning.  Vi erbjuder krisstöd i alla faser; före, under och efter en kris.

Aktuellt

bottom of page