hälsoförbättringar-göteborg

Hälsoförbättringar

Hälsoförbättringar hos TEAM Hälsa

Hälsoprofilsbedömning

Hälsoprofilen (HPB) ger dig en möjlighet till att reflektera över din egna livssituation för att synliggöra och möjliggöra realistiska val och vanor som påverkar din hälsa.

 

Genom personligt samtal med friskvårdspedagog medvetandegörs egenansvaret för individens hälsa. Samtalet fokuserar på dina hälsovanor, hälsoupplevelser, och ambitioner. Därefter genomförs blodtrycksmätning samt ett submaximalt arbetsprov på cykelergometer. Din livsstil, dina ambitioner och dina mätvärden ligger sedan till grund för en realistisk målsättning.

 

Hälsoprofilen kan även användas som metod för dig som vill jobba med hälsa på företagsnivå. Genom att sammanställa statistik – utan att individuella värden kan spåras – får ditt företag en aktuell analys kring hur hälsoläget ser ut hos personalen. Utifrån sammanställningen utarbetas åtgärdsförslag på hur ni kan påverka hälsoutvecklingen på företaget genom att satsa såväl förebyggande som vårdande.

 

Alla friskvårdspedagoger arbetar under tystnadsplikt och inlämnade uppgifter samt det som tas upp i samtalet behandlas konfidentiellt.

Livsstilsprogrammet

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. Livsstil innefattar områden som  träning, kost, stress och sömn. Oftast innefattar en livsstilsförändring ett arbete på flera av dessa områden och de har också påverkan på varandra. Till exempel vet man idag att träning är bland annat stressreducerande, får oss att sova bättre, sänker blodtryck, ökar vakenheten i hjärna och ökar förmågan att planera och organisera. Vinster för företaget är minskade sjukkostnader och ökad produktivitet för företaget. Vinsten för individen är hållbar och ökad hälsa.

 

LIVSSTIL- TRÄNING- KOST- STRESS

Livsstilsprogrammet bygger på eget ansvar och driv att utvecklas, underlättas av att vara ledd av erfaren friskvårdare. Friskvårdarens strategiska verktyg är MI – motiverande samtal, en samtalsmetodik för beteendeförändring och skapande av nya hälsosammare vanor.

 

Tillfälle 1 (45 min.)

Identifiering av nuläge. Plan läggs med prioritering av fokusområde träning, kost, stress,

 

Tillfälle 2 (45 min.)

Uppföljning och fortsatt arbete mot målformuleringen. Innehåll kan vara träning eller andra livsstilsrelaterade frågor.

 

Tillfälle 3 (45 min.)

Uppföljning och fortsatt arbete mot målformuleringen. Innehåll kan vara träning eller andra livsstilsrelaterade frågor.

 

Tillfälle 4 (45 min.)

Uppföljning och utvärdering av insatsen.

 

Mellan träffarna kommer deltagare ha hemuppgift att jobba på utifrån uppsatt målsättning.

 

För mer information om Livsstilsprogrammet kontakta Margareta Olind Ottander eller Linda Relfson.

margareta.olind.ottander@team-halsa.se

linda.relfson@team-halsa.se

Tfn. 031-723 28 00

Våra erbjudande

Alkohol-/drogbehandling

TEAM Hälsa kan med hjälp av vår alkohol- & drogresurs erbjuda stöd och hjälp till dig som vill komma ur ett missbruk och/eller ett beroende. Behandlingen bygger på en mix av kognitiv beteendeterapi (KBT) och tolvstegsbehandling.

Målet med behandlingen är att starta en förändringsprocess som möjliggör ett missbruksfritt liv genom:
  • att motivera och inspirera klienten att börja avstå från sitt missbruk

  • att ge klienten självkännedom med hjälp av bland annat KBT och AA-inspirerad filosofi

  • att ge klienten individuellt anpassade missbruksavhållande strategier

  • Behandlingen i kombination med självhjälpsgrupper (ex. Anonyma Alkoholister eller Länken) är dokumenterat verksam av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

 

Kontakta oss för mer information.

Image by Katherine Hanlon

Rörelseprofil

Vi utför rörelseprofiler för att förebygga och tidigt finna inskränkningar i rörelser och kondition som på sikt kan leda till besvär och ohälsa. Med vår Rörelseprofil kan vi genom enkla tester gradera individens rörelseförmåga och kondition.

 

Följande tester ingår i vår Rörelseprofil:
FMS- Functional Movement Screen

FMS består av 7 stycken rörelsetester som analyserar kroppens förmåga att hantera rörelser som är basala för normal funktion. Fokus i testet ligger på stabilitet, rörlighet, kroppskännedom och styrka. Rörelsetesterna betygsätts (0-3 poäng). Ett samlat värde under 14 poäng är lika med en ökad risk för skada och ger inte kroppen optimal förutsättning att röra sig effektivt.

 

Åstrands Submaximala konditionstest

Testet innebär för deltagaren att cykla på en ergometercykel med en individanpassad belastning tills han eller hon uppnår arbetspulsnivå, det vill säga när puls och blodcirkulation anpassas till det utförda arbetet. Detta tar i regel mellan 6 och 10min.

 

Arbetspulsen används sedan för att beräkna deltagarens syreupptagningsförmåga och testvärde. Värdena som är relaterade till ålder och kön graderas på en skala mellan 1 och 5. Ett testvärde under 35 innebär normalt en ökad risk för ohälsa kopplad till din kondition.

 

Målet med Rörelseprofilen är att dels ge ett underlag för att bedöma deltagarens fysiska status och dels att skapa ett tillfälle för samtal med deltagaren om hälsa, motion samt vägleda till eventuell behandling och rehabilitering.

Sluta röka

Team Hälsas program för att sluta röka och snusa har som mål att ge din medarbetare ett nikotinfritt liv vilket ökar hälsa och välbefinnande. Vi vet även genom rapport  från Statens folkhälsoinstitut att det ger markant lägre ohälsotal och sjukfrånvaro för arbetsgivaren. Att sluta röka ger alltså stora vinster för både medarbetaren och för arbetsgivaren.

 

Att sluta röka eller snusa kan vara svårt att genomföra på egen hand. Det krävs framförallt motivation, men också hjälp och stöd från andra människor. Personlig rådgivning vet vi ökar chanserna till att bli nikotinfri. Därför vill vi erbjuda individuell tobaksavvänjning med vår sjuksköterska till dig som är redo att bli nikotinfri!

 

Programmet omfattar 3 träffar med motiverande samtal samt tre uppföljande telefonsamtal under 10 veckor.

 

Under programmet går vi bland annat igenom:

  • Vad krävs för att sluta röka?

  • Hur bryter jag en vana?

  • Hur behåller jag motivationen att inte röka eller snusa?

  • Hur ska jag hantera mina abstinensbesvär?

  • Om det behövs kompletterar vi även med läkemedelsbehandling.

  • Du kommer även att erbjudas lungfunktionstest (spirometri) och blodtrycksmätning i samband med programmets början och slut.

 

Den som slutar röka kan se framemot en mängd hälsovinster, oberoende av ålder eller hur länge personen har varit rökare, det är med andra ord aldrig för sent!

hälsoförbättringar-göteborg

Andra tjänster

fysiologiska-tester-göteborg

Fysiologiska tester

Att konditionsträna regelbundet är en av grunderna till god hälsa. Listan av positiva hälsoeffekter som träning medför är lång

fysprofilen-göteborg

Fysprofilen

Nu kan du genomföra Fysprofilen, ett batteri av fystester inom styrka, spänst, snabbhet, explosivitet och uthållighet

massage-göteborg

Massage

Massage har många goda effekter. Dessutom har regelbunden massage en lugnande effekt på nervsystemet och motverkar stress.