förebygga-företagshälsovård-göteborg

Förebygga

Förebygga inom företagshälsovård

Hälsokontroller

Syftet med våra hälsokontroller är att undersöka och bedöma individens hälsa för att förebygga sjukdom. Hos oss kan du välja mellan flera olika sorters hälsokontroller.

Se alla hälsokontroller

Strategisk hälsoutveckling

TEAM Hälsa har kompetensen och erfarenheten för att hjälpa dig och ditt företag med ett framgångsrikt strategiskt hälsoarbete.

 

För att ett hälsoinriktat arbetssätt ska vara lönsamt behövs en strategisk plan. Att jobba strategiskt med hälsa innebär att jobba långsiktigt och processinriktat samt att forma hälsoarbetet efter just ditt företag och era behov.

 

För att knyta ihop denna process kan du ta TEAM Hälsa till din hjälp. Vi kan exempelvis hjälpa er med att ta fram hälsopolicy, genomföra nulägesanalyser, genomföra aktiviteter, utbilda hälsoinspiratörer, hjälpa till och utveckla en arbetsgrupp som jobbar med hälsofrågorna mm.

Arbetsmiljö, ergonomi & krishantering

Arbetsmiljöprofil

För att på ett enkelt och överskådligt sätt finna de områden som kan utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö erbjuder vi våra företag arbetsmiljöprofilen.

 

Arbetsmiljöprofilen fungerar utmärkt som en nulägesanalys av arbetsmiljön och ger ett gott underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet på ditt företag. Profilen ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön och underlättar förändringsarbetet på såväl organisations-, grupp- och individnivå.

 

Arbetsmijlöprofilen är en webbenkät där deltagaren får till uppgift att anonymt ta ställning till olika påståenden som berör områden såsom upplevelsen av trivsel, gemenskap, ledningsklimat, stress, den fysiska arbetsmiljön samt hälsorisker i arbetsmiljön. Därefter sammanställs enkäten och redovisas i stapeldiagram där såväl starka sidor i arbetsmiljön som utvecklingsområden inom arbetsmiljön presenteras.

Krishantering

Kris definieras ofta som en händelse där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykologiskt hantera den uppkomna situationen. Exempel på svåra händelser kan vara hot och våld, olyckor, arbetsplatskonflikter, kränkande särbehandlingar, uppsägningar samt händelser i privatlivet.

 

Syftet med samtalen innebär ett tidigt omhändertagande av personer som råkar ut för en smärtsam upplevelse.

Ergonomi

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag ett stort problem. För den anställde ger besvären ett personligt lidande och för företaget sänkt effektivitet. Med en ergonomisk utvärdering av din arbetsplats kan många av besvären förebyggas!

 

Vi utför ergonomiska bedömningar av olika typer av arbetsmiljöer så som kontor, lager, verkstäder etc. Ergonomen kan också vara behjälplig i riskbedömning av arbetsplatsen.

 

Vid de individuella arbetsplatsbesöken tar vi hänsyn till särskilda behov för att avhjälpa pågående besvär och förebygga kommande besvär. Ett mindre antal frågor ger en översiktsfördjupning i individens levnadsvanor, allmänna situation och förutsättningar. Därefter går vi igenom arbetsplatsens inställningar av stol, skrivbordshöjder, bildskärmsarbete, musplacering etc. samt gör en bedömning av lokalen gällande belysning och buller.

 

Syftet med en ergonomisk utvärdering av din arbetsplats är att skapa ett arbetssätt som är hållbart på längre sikt och att du själv ska kunna avhjälpa besvär med hjälp av de ergonomiska åtgärderna du har lärt dig.

Arbetsmiljöarbete

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Vi på Team Hälsa kan hjälpa dig och ditt företag att skapa en säker arbetsmiljö.

Ta hjälp av TEAM Hälsa med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM

För att underlätta för dig som arbetsgivare att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet hjälper vi på TEAM Hälsa dig gärna!

 

Nedan ser du ett utbud av tjänster som TEAM Hälsa arbetsmiljöingenjör kan bistå med.

Arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

 • Uppdatering och genomlysning av företagets SAM, allmän genomgång enligt checklista.

 • Framtagning av SAM skräddarsytt för företaget

 • Årlig uppföljning av SAM

 • Arbetsmiljöpolicy och andra relevanta policys och dokument

 • Arbetsmiljöansvar, uppgiftsfördelning – genomgång med VD eller motsvarande.

 • Organisation av företagets arbetsmiljöarbete, stöd.

Riskbedömningar

 • Medverkan i samband med riskbedömning av ordinarie verksamhet.

 • Medverkan vid konsekvens- och riskbedömning i samband med förändringar.(t.ex. ny utrustning, arbetstider, verksamhetsstödsystem, omorganisationer mm.)

Yrkeshygieniska mätningar & rekommendationer

Buller, kemiska risker, luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet.

Utredning av arbetsplatsolycka & allvarligt tillbud

 • Rutingenomgång i förebyggande syfte

 • Statistik

Skyddsrond

 • Val av lämplig checklista, uppdatering

 • Medverkan i genomförandet av skyddsrond

Skyddskommitté / arbetsmiljökommitté

 • Låt vår arbetsmiljöingenjör medverka vid era möten som en expertresurs.

Medarbetarundersökningar

 • Råd vid val av undersökningsmetodik.

 • Genomförande av undersökning.

 • Återföring av resultat och utformning avhandlingsplan.

Arbetsmiljöutbildningar

 • Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM), 3 dagar

 • Konsekvens- och riskbedömning, 1 dag

 • Arbetsmiljö för chefer, 2 dagar

 • Introduktion för skyddsombud, 1 dag

 • Härdplastutbildning. ½ dag

 • Vi kan erbjuda så väl öppna som företagsanpassade utbildningar.

Allmän rådgivning

 • Råd per telefon

 • Arbetsplatsbesök

Arbetsmiljöverket

 • Inför besök och efterföljande kommunikation.