top of page

Lagstadgade hälsokontroller

Anlita TEAM Hälsa för företagets lagstadgade medicinska kontroller.

Man samtalar med kvinna

Lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten kräver Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) att arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller av arbetstagaren. Detta för att förebygga ohälsa och olycksfall orsakade av arbetsmiljön. Som företagshälsa hjälper vi våra anslutna företag med dessa lagstadgade hälsokontroller och utfärdar intyg om så kräver enligt arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2019:3.

 

Läs mer mer om arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3

Medicinska kontroller

Vid följande arbeten skall du som arbetsgivare anordna medicinska kontroller,
men den anställde kan välja att avstå:

Medicinska kontroller med tjänstbarhetsintyg

Du som arbetsgivare får endast låta anställda med tjänstbarhetsintyg
utföra arbeten med:

Övriga intyg och medicinska bedömningar

Det finns även andra arbeten som kräver intyg eller där medicinsk bedömning rekommenderas, men som ligger utanför AFS 2019:3. Det gäller arbeten med:

Vi hjälper dig med riskbedömningar

Arbetsgivaren är skyldig enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete att genomföra riskbedömningar. Önskas hjälp med mätning/kartläggning av arbetsmiljön kan vi erbjuda konsultation av vår arbetsmiljöingenjör och eller ergonom.

Ladda ner produktblad medcinska kontroller
Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi som företagshälsa kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Medicinska kontroller hos TEAM Hälsa

Allergiframkallande kemiska produkter

Medicinsk kontroll av arbetstagare som exponeras för allergiframkallande kemiska produkter i enighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg. 

Undersökningen är en lagstadgad undersökning som är obligatorisk, dvs den som ska anställas och de som arbetar med komponenter av härdplaster måste genomgå kontrollerna för att få arbeta. Detta gäller dock inte vid esterplaster, där det är obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda hälsokontroll men frivilligt för arbetstagarna att delta.

Hur ofta ska kontrollen genomföras? 

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet

 •  3-6 månader efter att arbetet har påbörjats

 •  Därefter återkommande med högst 2 års mellanrum efter att arbetet påbörjats eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget
   

 Läs mer...

glue.jpg
Dust.jpg

Fibrosframkallande damm

Medicinsk kontroll vid arbete med fibrosframkallande damm i enighet
med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Undersökningen är en lagstadgad undersökning för de som arbetar med fibrosframkallande damm.
Till damm som kan framkalla fibros i lungorna räknas:
- Asbest
- Kvarts
- Vissa syntetiska oorganiska fibrer

Hur ofta ska kontrollen genomföras? 

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

 • Återkommande med högst 3 års mellanrum

 

Lungröntgen ska göras före anställning och sedan vid den tredje kontrollen, alltså efter 9 år. Därefter ska röntgen göras vid vartannat undersökningstillfälle.

 

Läs mer...

Bly

Medicinsk kontroll av arbetstagare som exponeras för bly i enighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Undersökningen är en lagstadgad undersökning för arbete där bly eller blyhaltigt material hanteras så att blyexponering kan förekomma.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.  

 • Återkommande med högst 3 års mellanrum. 


Blyhalten i blodet skall även kontrolleras med intervall enligt AFS 2019:3

Läs mer...

läkarundersökning-team-hälsa
läkarundersökning-team-hälsa

Kadmium

Medicinsk kontroll av arbetstagare som exponeras för kadmium i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Undersökningen är en lagstadgad undersökning för de arbetstagare som hanterar kadmium eller material som innehåller kadmium.

Hur ofta ska kontrollen genomföras? 

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet. 

 • Återkommande med högst 3 års mellanrum
   

Kadmiumhalten i blod och urin skall kontrolleras med intervall enligt AFS 2019:3


Läs mer...

Kvicksilver

Medicinsk kontroll av arbetstagare som exponeras för Kvicksilver i enighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg

Undersökningen är en lagstadgad undersökning för de arbetstagare som hanterar kvicksilver eller material som innehåller kvicksilver.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

 • Återkommande med högst 3 års mellanrum
   

Kvicksilverhalten i blod skall kontrolleras med intervall enligt AFS 2019:3

Läs mer...

team-halsa-16.png
FJH9977.jpg

Klättring med stor nivåskillnad

Medicinska kontroller vid klättring med stor nivåskillnad i enighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Undersökningen är en lagstadgad undersökning för de som klättrar i en stolpe, på en stege, i ett träd eller liknande där nivåskillnaden är mer än 13 meter eller där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation där undsättning är försvårad.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

 • Återkommande med högst 12 mån mellanrum. 
   

Arbets-EKG skall genomföras med intervall enligt AFS 2019:3; innan arbetet startar, därefter vart 5e år för arbetstagare under 40 år, vartannat år för arbetstagare mellan 40-50 år samt varje år för arbetstagare som fyllt 50 år.

Läs mer...

Rök- och kemdykning

Medicinsk kontroll vid arbete med rök- och kem- dykning enligt  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Hälsokontrollen riktar sig till medarbetare som arbetar inom rök- eller kemdykning och ska enligt lagen ske med periodiska mellanrum.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Inom 6 månader innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet. 

 • Återkommande med högst 12 mån mellanrum. 

 • Vid sjukdom eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycka vid sådant arbete

medical-examination-report-stethoscope-white-desktop.jpg
team-halsa-8.png

Dykeriarbete

Medicinsk kontroll vid dykeriarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Undersökningen syftar till att förebygga olyckor och att dina medarbetare drabbas av ohälsa i samband med dykeriarbete och ska genomföras av alla som utför arbete under vatten eller vid arbete med förhöjt tryck, exempelvis i en tryckkammare. 

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

 • Återkommande: 

  • Högst 5 års mellanrum för arbetstagare under 40 år

  • Högst 4 års mellanrum för arbetstagare 40 år och äldre.

 • Vid sjukdom eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycka vid sådant arbete

Vibrationer

Vibrationsundersökning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Arbetstagare som utsätts för vibrationer över gränsvärdena kan råka ut för olika typer av besvär, däribland vita fingrar, domningar i händerna och ryggbesvär. Alla som arbetar med vibrationer ska enligt lag erbjudas medicinsk kontroll och läkarundersökning.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

 • Återkommande med högst 3 års mellanrum. 
   

Om de två första undersökningarna inte visar tecken på vibrationsskada kan varannan undersökning ersättas med en enklare vibrationsscreening.

Läs mer...

vibration.jpg
FJH1131.jpg

Handintensivt arbete

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Alla arbetstagare med arbetsuppgifter som medför risk för belastningsskada på grund av handintensivt arbete ska erbjudas en medicinsk kontroll. 

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Inom 3 år efter att handintensivt arbete påbörjats. 

 • Återkommande med högst 3 års mellanrum. 

Nattarbete

Medicinsk kontroll Nattarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) inkl. intyg.

För anställda som arbetar minst 3 timmar av dygnets timmar mellan 22-07 eller som troligtvis kommer att arbeta minst 38 procent av årsarbetstiden på natten, ska erbjudas en medicinsk kontroll.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

 • Återkommande: 

  • Högst 6 års mellanrum för arbetstagare under 50 år

  • Högst 3 års mellanrum för arbetstagare 50 år och äldre.

Läs mer...

team-halsa-9.png
FJH1658.jpg

Buller

Den här lagstadgade hälsokontrollen gäller för medarbetare som exponeras för hörselskadligt buller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Buller (AFS 2005:16). En medicinsk kontroll görs genom en hörselundersökning där hörseln testas vid olika ljudfrekvenser.

 

Syftet med hörselundersökningen är att  på ett tidigt stadium upptäcka begynnande hörselnedsättningar och i tid kunna sätta in bullerdämpande åtgärder.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

 • Återkommande med högst 3 års mellanrum. 

 • Vid symptom

Joniserande strålning

Medicinsk kontroll vid arbete med joniserande strålning i enighet Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:51) inkl. tjänstbarhetsintyg
 

Personer som exponeras för joniserande strålning i arbetet ska, under vissa omständigheter, genomgå en läkarundersökning. Avsikten med undersökningen är att hindra att någon, som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar eller av medicinska skäl kan anses vara en säkerhetsrisk, anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med joniserande strålning.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

 • Återkommande med högst 3 års mellanrum. 
   

Periodisk kontroll genom ifyllande av Hälsodeklaration mellanliggande år när läkarundersökning ej genomförs.

Läs mer...

FJH9856.jpg
medical-examination-report-stethoscope-white-desktop.jpg

Offshoreintyg

Det ställs speciella krav på hälsan, såväl fysiska som psykiska, när man befinner sig långt ute till havs. Eftersom arbetet innebär ökade hälso- och säkerhetskrav behöver dina medarbetare, förutom den säkerhetsutbildning som krävs, även genomgå en medicinsk kontroll.

 

Den medicinska kontrollen genomförs för att säkerställa att dina medarbetare uppfyller de hälsokrav som ställs för offshoreverksamhet. Offshoreintyget krävs för att säkerställa att dina medarbetare inte utgör någon fara för sig själva eller övriga på anläggningen. 

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.
   

 Intyget gäller i 2 år.

Oförpackade livsmedel

Enligt Livsmedelslagen bör alla medarbetare som hanterar oförpackade livsmedel i arbetet genomgå en hälsoundersökning före anställning. Därefter rekommenderas att medarbetaren årligen lämnar ett hälsointyg. Utifrån utförd hälsodeklaration ser man om vissa åtgärder behöver vidtas eller inte. 

 

Hälsodeklarationen eller hälsointyget riktar sig till att se om någon form av mag- eller annan infektion riskerar att överföras via hantering av livsmedel (exempelvis salmonella, Shigella, campylobakter, calicivirus, även hepatit A samt stafylokock och streptokockinfektion).

 

Arbetar medarbetarna utanför Norden i mer än 5 dygn bör även avföringsprov lämnas.

FJH9866.jpg
tåg.jpg

Säkerhetskritiskt arbete inom järnväg och/eller på tåg

Medicinska kontrollen utgår ifrån Transportstyrelsens föreskrift om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

Syfte med den medicinska kontrollen är att försäkra att medarbetarna med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom spårbunden trafik tex. lokförare uppnår hälsokraven för arbetet.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

 • Intervaller enligt TSFS 2011:6 lokförare, TSFS 2019:112 personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter.

Allergiframkallande kemiska produkter
Fibrosframkallande damm
Bly
Kadmium
Kvicksilver
Klättring me stor nivåskillnad
Nattarbete
Joniserande strålning
Vibrationer
Handintensivt arbete
Rök- och kemdyknig
Dykeriarbete
Offshoreintyg
Oförpackade livsmedel
Säkerhetskritiskt arbete inom järnväg och/eller på tåg
Buller

Aktuellt

bottom of page