top of page

Krisstöd

Krisplan och krisstöd minskar lidande och sjukfrånvaro vid en krissituation.

Händer som lägger klossar

Krishantering

Kris definieras ofta som en allvarlig och svårhanterlig händelse. En händelse där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykologiskt hantera den uppkomna situationen. Det kan exempelvis handla om arbetsolyckor eller allvarliga tillbud, våld och hot om våld, arbetskamraters död eller svåra sjukdomar, uppsägningar mm. Även händelser i privatlivet, som dödsfall eller skilsmässa kan få människor ur balans och påverka arbetslivet.

Alla arbetsplatser, oavsett storlek, ska ha beredskap och rutiner för krisstöd. Det ska vara tydligt vem som gör vad på arbetsplatsen vad gäller första hjälpen och krisstöd i enlighet med AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.

 

Med hjälp av TEAM Hälsa får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation, genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning.  Vi erbjuder krisstöd i alla faser; före, under och efter en kris.

Innan något händer – förebyggande insatser

UPPRÄTTANDE AV EN KRISPLAN 
Det måste finnas en plan för hur företaget ska agera i en krissituation på arbetsplatsen, en så kallad krisplan. I krisplanen med tillhörande rutiner ska det finnas beskrivet vad som ska göras, hur det ska göras och vem som göra vad. Planen blir till en stor hjälp och trygghet den dagen en kris sker. Arbetsmiljöingenjör på TEAM Hälsa kan bistå dig i framtagning av en krisplan.

UTBILDNING AV CHEFER/ ARBETSLEDARE/ KRISGRUPP- KRISREAKTION
Chefer har en nyckelroll i det första skedet av en kris, se till att cheferna får en utbildning i att hantera svåra händelser! Alla reagerar olika i en krissituation. Därför är det viktigt att chefer/arbetsledare/krisgrupp har kunskap om vanliga krissymtom för att skapa en god beredskap för psykosocialt omhändertagande av drabbade personer. Boka föreläsningen Krishantering med en av TEAM Hälsas organisationskonsulter/psykologer.

HLR- OCH FÖRSTAHJÄLPEN-UTBILDNING
Med hänsyn till ver
ksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella. (AFS 1999:7)

TEAM Hälsa erbjuder återkommande Första hjälpen och HLR-utbildningar på plats hos oss, men kan även komma ut till företaget om så önskas. Det är våra sköterskor som håller i utbildningen och vi utbildar enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning standardiserade utbildningsprogram.

Under pågående kris – stöttning och vägledning

CHEFSHANDLEDNING 
TEAM Hälsa kan erbjuda hjälp i att göra bedömning kring vilka insatser som behövs vid en pågående kris. Ett pr
ofessionellt stöd för att kunna göra rätt bedömning i ett utsatt läge.

Efter en kris – fortsatt stöttning

PSYKOLOGISK OCH MEDICINSK BEDÖMNING VID BEHOV 
Olika personer kan reagera olika starkt i en kris, även om händelsen eller situationen är densamma. Vissa söker kontakt och vill bearbeta det de har varit med om, medan andra inte har det behovet. Det finns inget sätt som är rätt eller fel, alla hanterar en kris på sitt eget sätt.

Hos TEAM Hälsa finns psykologer och läkare på plats som hjälper till med handledning och stöd till den som har behov.

Ladda ner produktblad
Kontakta oss

Ta kontakta med oss idag så att vi kan berätta vad vi kan göra för dig.

Du når oss på 

031-723 28 00 eller på

info@team-halsa.se

Aktuellt

bottom of page